کار- کسب- حرفه – تجارت – شغل - فعالیت تجاری- کاسبی- داد و ستد  (Business)     

تجارت ، داد و ستد ، خرید و فروش (Trade)
حقوق تجارت (Commercial law)                               
نماینده تجاری (Business agent)   
تاجر- بازرگان (Merchant)                                                                                                         
شرکت تجاری (Business corporation)
شرکت سهامی (Joint stock company)
شرکت مختلط- مشارکت (joint venture)
شرکت تضامنی (Partner ship)
شرکت با مسئولیت محدود (Private limited company)
سرمایه داری خصوصی- فعالیت اقتصادی خصوصی (Private enterprise)
مسئولیت تجاری (Business liability)
عرف تجاری (Trade usage)
مبادله ، تجارت (Trading)
خسارات تجاری (Business losses)
ورشکسته (Bankrupt)
خطر ( ریسک) تجاری (Business risk )
واسطه تجاری (Commercial agent)
شرکت یا بنگاه تجاری (Commercial corporation)
تجارتخانه ، شرکت تجاری (Commercial firm)
توافق تجاری بین دو یا چند کشور در خصوص مبادله کالا (Trade agreement)
ناوگان تجاری ، کشتی های بازرگانی (Merchant navy)
بازار – بازار روز – وضع بازار – کاسبی – تقاضا (Market)
اتحادیه تجاری – متشکل از سازمان های تجاری –(Trade association)
قیود تجاری (Trade barrier)
ارز(Trade coin)
تخفیف تجاری (Trade discount)
نمایشگاه کالای تجاری (Trade fair)
کسری موازنه تجاری (Trade deficit)
حق نسخه برداری (Copy Right)
حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property)
حقوق مالکیت صنعتی (Industrial Property)
طراحی صنعتی (Industrial Design )
معاهده حقوق مربوط به ابداع و اختراع (Patent Law Treaty)
علامت تجاری (Trademark)
معاهده علائم تجاری (Trademark Law Treaty)
انحصار تجاری (Trade monopoly)
اسم تجاری (Trade name)
اسرار تجاری (Trade secret)
سازمان جهانی مالکیت معنوی (World intellectual Property Organization )