شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارت است از :

1-تغییر محل شرکت

2-تغییر نام شرکت

3-تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت

4-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

5-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

6-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

8-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

9-تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه