در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی دراین خصوص به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامه ترپس

مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت.

در قانون اختراع ژاپن و ایالت متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضا مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود. مدت مزبور باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود.

با توجه به ماده 33 آیین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

در طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار ورقه اختراع، بیس سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.